บริษัท โฮม แอดวานซ์ โซลูชั่น จำกัด บริการซ่อมบ้าน, บ้านทรุด, บ้านร้าว, เสริมเสาเข็ม, ยกบ้าน, ดีดบ้าน การสำรวจการทรุดตัวของแผนดินกรุงเทพฯ และปริมณฑล
ReadyPlanet.com
dot dot
dot

dot


our services
HASกิจกรรมเพื่อสังคม


การสำรวจการทรุดตัวของแผนดินกรุงเทพฯ และปริมณฑล

 

 

1. ความเป็นมา

                สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ(สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน)ได้ตระหนักถึงปัญหาการทรุดตัวของพื้นดินในเขตกรุงเทพมหานครจึงได้ร่วมมือกับ กรมทรัพยากรธรณี สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย และกรมแผนที่ทหารจัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขวิกฤตการณ์น้ำบาดาลและแผ่นดินทรุดขึ้น

ระยะที่ 1โครงการสำรวจเพื่อการศึกษาปี 2521-2524 ผลการศึกษา ได้ข้อสรุปว่าสาเหตุใหญ่ของการทรุดตัวของพื้นดินในเขตกรุงเทพมหานคร  เกิดจากการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ในปริมาณมากเกินกว่าที่น้ำบาดาลตามธรรมชาติจะไหลเข้ามาแทนที่ได้ทันสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติจึงได้เสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขวิกฤตการณ์น้ำบาดาลและแผ่นดินทรุดในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยึดถือปฏิบัติโดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ..2526 กรมแผนที่ทหารเกี่ยวข้องกับมาตรการดังกล่าวในส่วนกิจกรรมสนับสนุน คือ  จัดทำโครงการสำรวจระดับการทรุดตัวของพื้นดิน เพื่อหาขนาดการทรุดตัวของพื้นดินเป็นประจำทุก ๆ ปี

ระยะที่ 2การสำรวจเพื่อติดตามผล หลังจากที่ ครม.ได้มีมติเห็นชอบในหลักการ จึงได้เริ่มทำการสำรวจในระยะที่ 2ทำการสำรวจปีละครั้ง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2528 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

2. วัตถุประสงค์  

                เพื่อสำรวจระดับชั้นที่ 1หาอัตราการทรุดตัวของพื้นดินในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แล้วจัดทำเป็นรูปเล่มและบันทึกลงแผ่นบันทึกข้อมูล แจกจ่ายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปศึกษา และวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขการทรุดตัวของพื้นดินต่อไป

3. วิธีการสำรวจ

ใช้การสํารวจระดับชั้นที่ 1(Precise Leveling) ดังรูปที่ 1 โดยสํารวจค่าต่างระดับด้วยกล้องระดับและไม้เล็งระดับ  ซึ่งเริ่มจากจุดที่รู้ค่าระดับสูงแล้ว ต่อเนื่องกันไปจนเป็นสายการระดับ เชื่อมโยงด้วยจุดบรรจบจนก่อตัวเป็นโครงข่ายระดับ ดังรูปที่ 2 ณ ตําแหน่ง ต่างๆ ในสายการระดับหรือโครงข่ายพาดผ่าน จะมีการวางหมุดหลักฐานเป็นหมุดหลักฐานเสริม (SBM)ทุก 1–2 กม.และหมุดหลักฐานถาวร (PBM)ทุก 6–10กม. เพื่อใช้เป็นหมุดหลักฐานอ้างอิงในการหาค่าระดับสูงในกิจการสืบเนื่องด้วยไปในตัว  ในสายการระดับ จะมีการสร้างสถานีวัดแผ่นดินทรุด จำนวน 59สถานี โดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไว้เป็นพิเศษเพื่อการนี้ ดังรูปที่ 3 โดยเป็นหมุดหลักฐานที่สะท้อนการทรุดตัวของพื้นดินได้ดีกว่าหมุดหลักฐานประเภทอื่น  เมื่อสํารวจในภูมิประเทศเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีการขจัดความคลาดคลื่อนที่เป็นระบบ(Systematic Error)อาทิ การปรับแก้เนื่องจากอุณหภูมิ การปรับแก้เนื่องจากระดับของกล้องระดับ เป็นต้น แต่ยังมีความคลาดเคลื่อนแฝง (Random Error)ขนาดเล็กแฝงอยู่ และเมื่อตรวจสอบแล้วไม่เกินค่าคลาดเคลื่อนบรรจบที่กําหนดก็จะนําเข้าสู่การปรับแก้ด้วยวิธีการ  Least Square Adjustment แบบ Observation Equation เพื่อให้ได้โครงข่ายที่เป็นเอกภาพและน่าเชื่อถือ สุดท้ายจึงนําค่าของหมุดหลักฐานที่ได้มาเปรียบเทียบกับค่าระดับสูงปีที่ผ่านมา ก็จะได้ขนาดการทรุดตัวสะสม และอัตราการทรุดตัวต่อไป

 

 

 

 

รูปที่ 1 การสํารวจระดับชั้นที่ 1

 

  

 

 

 

รูปที่ 2 โครงข่ายระดับสำรวจการทรุดตัวของพื้นดิน

 

 

 

รูปที่ 3 สถานีวัดแผ่นดินทรุด

 

4. ผลการสำรวจ 

                การสำรวจระดับชั้นที่ 1ได้สายระดับมีระยะทางประมาณ 1,600กม ผ่านหมุดหลักฐานชนิดต่างๆ ประมาณ 1,100 หมุด   อาทิ หมุดหลักฐาน PBM และ SBM ของกรมแผนที่ทหารประมาณ 870 หมุด หมุดหลักฐานสถานีวัดแผนดินทรุดประมาณ  42 สถานี ที่เหลือเป็นหมุดหลักฐานอื่นๆ  การพิจารณาขนาดการทรุดตัวของพื้นดิน จะพิจารณาจากหมุดหลักฐานการระดับที่มีความลึกจากผิวดิน ประมาณ1เมตร(หมุด CI.-1ของสถานีวัดแผ่นดินทรุดหมุด DMR.ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและหมุด PBM ของกรมแผนที่ทหาร)สรุปผลการสำรวจการทรุดตัวของพื้นดินได้ดังนี้

                4.1    บริเวณที่มีขนาดการทรุดตัวของพื้นดินสะสมมากที่สุด ได้แก่ บริเวณเขตบางกะปิ มีการทรุดตัวสะสมถึงประมาณ 1.20 เมตรเศษ ดังรูปที่ 4

                4.2    บริเวณที่มีขนาดการทรุดตัวของพื้นดินสะสมน้อยที่สุดโดยรวม คือ จังหวัดนนทบุรี ดังรูปที่ 4

               4.3 กรุงเทพมหานครมีการทรุดตัวอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มการสำรวจในปี พ.ศ.2521จนถึงปัจจุบัน แต่อัตราการทรุดตัวมีแนวโน้มที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด ดังรูปที่ 5 เมื่อเทียบกับระยะแรกที่เริ่มสำรวจโดยในปัจจุบันอัตราการทรุดตัวโดยเฉลี่ยทั้งพื้นที่โดยรวมไม่เกิน 1 ซม.ต่อปี

5. สรุป

                การสํารวจระดับการทรุดตัว เป็นการเฝาตรวจ(Monitoring)การทรุดตัวพื้นดินเท่านั้น เพื่อใชเป็นข้อมูลพื้นฐานให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยต้องนําไปสนธิกับข้อมูลที่ได้จากการสํารวจอีกหลายทางเพื่อหาสาเหตุในการทรุดตัว จะได้กําหนดมาตรการที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาต่อไป อาทิ การจํากัดการใช้น้ำบาดาล เป็นต้น ในส่วนของกรมแผนที่ทหารก็จะดําเนินการในส่วนนี้เป็นประจําทุกปี นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะผสานการสํารวจชนิดอื่นเพิ่มเติมด้วยในอนาคต อาทิ เทคโนโลยี GPS และ IFSAR เป็นต้น เพื่อให้ข้อมูลมีความหลากหลายน่าเชื่อถือมากขึ้น

 

(ข้อมูลจาก กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย)

 

 
เรื่องที่ควรรู้

FAQs คำถามที่พบบ่อย article
โครงสร้างฐานราก และประเภทของเสาเข็ม
อาคารสุขภาพเสื่อม อาการจากรอยร้าว
กฏหมายน่ารู้ เกี่ยวกับการรื้อถอนบ้าน
ข้อมูลความรู้ในการซ่อมบ้านหลังน้ำท่วม article
วิชาการเตือนจับตา 4 รอยเลื่อนจุดเสี่ยงแผ่นดินไหว ต่อจากมหาอุทกภัย
คนกรุงเสียว!! พบ รอยเลื่อนนครนายก ส่งผลถึงกรุงเทพฯ article
ซื้อบ้านมือสองควรทำอย่างไร
เสนอปรับโครงสร้างอาคารสูงรับแผ่นดินไหว
ทฤษฏีการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
วิกฤตน้ำท่วมไทย บทเรียนและแนวทางแก้ปัญหาCopyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท โฮม แอดวานซ์ โซลูชั่น จำกัด
ที่อยู่ :  เลขที่ 369/9 เขต : บางพลัด แขวง : บางพลัด
จังหวัด :กรุงเทพฯ      รหัสไปรษณีย์ : 10700
เบอร์โทร :  063 154 7895, 084 644 6655, 097 2289 653
ID Line : wearehas
อีเมล : wearehas@gmail.com   www.has.co.th

บริการงาน UNDERPINNING เสริมฐานรากอาคารแก้ไขปัญหาบ้านทรุด, สอบถามราคาซ่อมแซม
บ้านร้าว, เพิ่มความแข็งแรงในการรับน้ำหนักของเสาเข็มเดิม, ซ่อมโครงสร้างอาคาร, ซ่อมเสาแตกร้าว
ยกบ้าน,ดีดบ้าน,รวมไปถึงแก้ปัญหาตัวบ้านต่ำกว่าถนนโดยวิศวกรมืออาชีพ